wtorek, 1 sierpnia 2017

Narodziny na nowo

Często spotykam ludzi, którzy uważają, że są chrześcijanami tylko z tego powodu, że urodzili się w chrześcijańskiej rodzinie lub w państwie o chrześcijańskich tradycjach. Wydaje im się, że skoro uczęszczają do kościoła, uczestniczą w obrzędach, a nawet modlą się i czytają Biblię, spełnili progowe warunki zbawienia. W Ewangelii według Jana napotykamy jednak wypowiedź Pana Jezusa, która większość ludzi wprawia w zdumienie:

(1) Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, dostojnik judejski, który miał na imię Nikodem. (2) Przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł Mu: - Rabbi, wiemy, żeś jest nauczycielem, który przyszedł od Boga, bo nikt nie może czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, jeżeli Bóg nie jest z nim. (3) A Jezus mu odpowiedział: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. (Jana 3, 1-3)

Stwierdzenie Pana Jezusa o konieczności narodzenia się na nowo jest zagadkowe co najmniej z dwóch powodów. Przede wszystkim trudno sobie wyobrazić, aby dorosły człowiek, którym przecież był Nikodem, mógł urodzić się ponownie. Sam Nikodem daje wyraz swojemu zdziwieniu, odpowiadając: "Jak może narodzić się człowiek będąc starcem? Czy może wejść po raz drugi do łona matki i narodzić się?" (Jana 3, 4b) Po drugie zadziwia dosadność tego stwierdzenia, gdyż przykazanie o ponownym narodzeniu jest dane pod rygorem utraty zbawienia: "Kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego." - mówi z pełną powagą Pan Jezus.

Wygląda na to, że nie można urodzić się chrześcijaninem lub stać nim przez mało refleksyjne praktykowanie swojej religii. Niewystarczające może się okazać również gorliwe uczestnictwo w nabożeństwach czy praktykowanie postów i pielgrzymek. By móc twierdząco odpowiedzieć na pytanie "Czy jesteś chrześcijaninem?" musi w naszym życiu zajść dramatyczne wydarzenie, które dla podkreślenia jego przełomowości, zostało nazwane ponownym narodzeniem. Tak jak nasze pierwsze, cielesne narodziny, były faktem przełomowym dla naszego istnienia, tak też ponowne narodzenie, będące zarazem furtką do zbawienia, nie traci nic z owej doniosłości, jeśli brać pod uwagę zakres i intensywność przemian, jakie się wówczas dokonują.

Czy jesteś w stanie wskazać w swoim życiu taki moment?

Pan Jezus zdziwionemu i wyraźnie zakłopotanemu Nikodemowi próbuje wyjaśnić naturę nowego narodzenia: "Kto nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. (6) Co rodzi się z ciała, jest ciałem, a co z Ducha, jest Duchem. (7) Nie dziw się, że powiedziałem tobie: musicie narodzić się na nowo." (Jana 3, 5b-7)

Zauważ, że Słowo Boże wyróżnia dwie, i tylko dwie kategorie ludzi: ci, którzy narodzili się tylko w sposób naturalny - to jest "narodzeni z ciała", oraz ci, którzy doświadczyli owego niezwykłego przeżycia - ponownych narodzin - to jest "narodzeni z Ducha". Nie ma kategorii pośredniej, jakiegoś rodzaju wierzących tylko trochę lub, jak się czasem zwykło mawiać,  wierzących-niepraktykujących. Jednym słowem, albo narodziłeś się z wody i z Ducha, to znaczy narodziłeś się na nowo, albo dalej trwasz w swoich grzechach, a po śmierci czeka na Ciebie Sąd i straszliwa, wieczna kara.

Gdy Chrystus definiuje ponowne narodziny jako narodziny z wody i Ducha, w istocie odwołuje się do słów proroctwa Ezechiela. Przeczytajmy jego fragment, aby dowiedzieć się, co znaczą "narodziny z wody i Ducha":

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi, (25) i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. (26) I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. (Ezechiela 36, 25-27)

Jak widzisz woda jest symbolem oczyszczenia z grzechów, zaś duch to Duch Święty, ożywiający i uzdalniający do przestrzegania przykazań Bożych. Narodziny "z wody i Ducha" należy zatem rozumieć jako odpuszczenie grzechów oraz udzielenie daru Ducha Świętego.

Co powinieneś uczynić, aby dostąpić owego odpuszczenia grzechów i przyjąć dar Ducha Świętego - innymi słowy, aby narodzić się na nowo z wody i Ducha? Na to pytanie odpowiada między innymi Apostoł Piotr w jednej ze swoich przemów:

(37) A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? (38) A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. (39) Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. (Dzieje 2, 37-39)

Rada Apostoła Piotra dla każdego człowieka jest prosta: opamiętaj się i daj się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów! Opamiętanie się polega na całkowitej zmianie sposobu myślenia. Zatwardziały grzesznik zaczyna dostrzegać swój grzech, mocno za niego żałuje. Następnie wierzy w Pana Jezusa zgodnie ze słowami Ewangelii i zwraca się do Niego z prośbą o przebaczenie i ratunek. W końcu, o ile to możliwe, daje się ochrzcić w wodzie w imię Jezusa Chrystusa. Wówczas rodzi się na nowo, do nowego, wiecznego życia.

Miłosierny Bóg obiecał nam, że nikomu, kto szczerze nawraca się do Boga, nie odmówi odpuszczenia grzechów i Ducha Świętego (Mateusza 7, 7-11).

A czy Ty narodziłeś się na nowo z wody i Ducha? Czy kiedykolwiek żałowałeś za swoje grzechy i poprosiłeś Boga o wybaczenie i ratunek? Czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa zgodnie z Ewangelią, w Jego męczeńską śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie? Czy pragniesz przyjąć chrzest w wodzie na odpuszczenie grzechów? Jeśli tak, możesz świętować swoje zbawienie. Jeśli nie, nie zwlekaj: opamiętaj się i daj się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Obietnica odpuszczenia grzechów i otrzymania daru Ducha Świętego odnosi się bowiem do każdego, kto odpowie na Boże wezwanie!

----------
Chcesz poznać Pismo Święte?
Bezpłatny kurs biblijny przez Internet: www.j1213.org


Chcesz zadać pytanie, na które odpowiemy na tym blogu?
Napisz: pytania@j1213.org